Oferta szkoleniowa 2016/2017

 

 

Szanowni Państwo

 

Przedstawiamy Państwu ofertę na rok szkolny 2015/2016 przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji "EDUCATOR"- niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządowego Województwa Pomorskiego pon numerem 09/01.

Specjalnością Ośrodka są zajęcia z zakresu organizacji procesu edukacyjnego, pracy z uczniami o specjalnych potzrebach edukacyjnych, ewaluacji wewnętrznej, adaptowania pracy szkoły do nowych rozwiązań prawa oświatowego oraz relacji międzyludzkich, psychoedukacji i skutecznych działań wychowawczych. Posiadamy nie tylko wiedzę i umiejętności, ale również duże doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą, w tym również z uczniami sprawiającymi poważne problemy wychowawcze, oraz uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Specjalizujemy się również od ponad dziesięciu lat w organizacji szkoleń wspierających skuteczne wdrażanie zmian, w tym również zmian programowych i organizacyjnych w polskim systemie oświaty. Stąd szczególnie gorąco zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach związanych z wdrażaną właśnie reformą programową.

Jesteśmy bardzo elastyczni i mobilni. Zawsze staramy się dostosować sposób organizacji i prowadzenia zajęć do potrzeb i możliwości konkretnej placówki. Czas, miejsce, temat oraz sposób realizacji zgodny z zapotrzebowaniem zleceniodawców. Cena zależy od tematu, ilości osób oraz miejsca szkolenia.

 

 

 OFERTA SZKOLENIOWA 2016/2017

 

Organizacja i skuteczne nauczanie

 

Lp. Temat szkolenia

Ilość

godzin

1. Rozwiązania organizacyjne związane z pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 5
2. Neuroedukacja w szkole 5
3. Zasady ewaluacji wewnętrznej w szkole- wymogi prawne, procedury, narzędzia, raportowanie 5
4. Kurs kierowników wycieczek szkolnych 10
5. Kształcenie kompetencji kluczowych 5
6. Podstawy komunikacji interpersolanej 8
7. Narzędzia i zasady prowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły 5
8. Radzenie sobie z "trudnymi" rodzicami 5
9. Nrzędzia coachingowe w pracy nauczyciela 5
10. Zasady skutecznego prowadzenia spotkań z rodzicami 5
11. Podstawy budowania autorytetu nauczyciela 5
12. Skuteczna komunikacja na linii nauczyciel- uczeń i sposoby motywowania ucznia do nauki 5
13. Rozwiązywanie konfliktów w szkole na linii nauczyciel- uczeń, uczeń- uczeń, nauczyciel- rodzic, nauczyciel- nauczyciel 5
14. Stosowanie mediacji w szkole 5
15. Asertywność w relacjach nauczyciel- uczeń 5
16. Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze 5
17. Tutoring jako wzmocnienie skuteczności kształcenia 5
18. Podstawy zachowania bezpieczeństwa w szkole  5 
19. Prawa i obowiązki rodziców w szkole   5 
20. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu 5
21. Ksztalcenie postaw- odpowiedzialność wychowawcza szkoły 5
22. Sposoby spełniania wymagań państwa  wplacówce oświatowej 5

23.

Podstawy asertywności w relacjach z innymi dorosłymi (rodzicami, nauczycielami) 8
24. Współpraca z rodzicami w zakresie ich dostępu do przepisów prawa wewnątrzszkolnego oraz udziału w realizacji zadań szkoły 5

 

Skuteczne wychowanie

Mamy nie tylko świadomość, ale wystarczającą wiedzę dotyczącą problemów jakie potrafią sprawiać dziś uczniowie naszych szkół. I właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się opracować specjalny zestaw szkoleń wzmacniających skuteczność wychowawczą szkół i nauczycieli. 

Lp. Temat szkolenia

Ilość

godzin

1. Trening umiejętności interpersonalnych 6-12
2. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie wychowania 6-12
3. Wychowanie wobec wartości 5
4. Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze 5
5. Podstawy skutecznego radzenia sobie z agresją w szkole 5
6. Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie- zadania szkoły i nauczycieli wynikające z nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie 4
7. Radzę sobie z emocjami swoimi i moich uczniów 4
8.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

5
9. Dojrzałość społeczna- rozpoznawanie ról i kompetencji społecznych uczniów oraz zasady wzmacniania i pozytywnego modyfikowania miejsca ucznia w grupie 4
10. Budowanie umiejętności efektywnego porozumiewania się uczniów w klasie/grupie 5
11. Rozwiązywanie problemów wychowawczych przy współpracy szkoły i rodziców a także innych placówek i instytucji 4
12. Wpływ nauczyciela na postawy i zachowania uczniów 5
13. Podstawy komunikacji społecznej w szkole 12
14. Podstawy skutecznego wywierania wpływu na rodziców i uczniów 5
15. Asertywne zachowania w pracy z trudnym uczniem 5
16. System kar i nagród w wychowaniu uczniów 5
17. Ład i dyscyplina w klasie 5
18. Bezpieczne wyjazdy poza szkołę (biwak, wycieczka) 5
19. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole 6
20. Prawa ucznia i nauczyciela w szkole 5