Szkolenia kompleksowe

 

 

Ewaluacja w szkole od A do Z

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest zarówno do całych rad pedagogicznych jak i do wybranych grup nauczycieli i realizowane jest w trzech etapach:

 1. Spotkanie z całą radą pedagogiczną w celu dokonania wyboru obszarów badawczych oraz określenia procedury przeprowadzania oraz sprecyzowania kompetencji osób uprwnionych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.
 2. Praca z przedstawicielem dyrekcji szkoły oraz ewaluatorami wewnętrznymi w celu wypracowania optymalnych narzędzi oraz doprecyzowaniem sposobu przeprowadzenia badań.
 3. Praca z ewaluatorami wewnętrznymi w celu opracowania raportu (cząstkowego, całościowego) oraz prezentacji uzyskanych wyników- sugeruje się, by ta część odbywała się na drodze elektronicznej bez potrzeby bezpośredniego kontaktu.

Cel szkolenia:

 • wypracowanie wspólnie z całą darą pedagogiczną priorytetów ewaluacji wewnątrzszkolnej oraz określenie formy i warunków jej realizacji, którego efektem będzie sformułowanie celu, przedmiotu oraz harmonogramu ewaluacji zgodnie z oczekiwaniami rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • przygotowanie procedury oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w konkretnej placówce
 • udział w opracowaniu efektów przeprowadzonej ewaluacji (tak cząstkowej- koniec pierwszego semestru, jak i końcowej, łącznie z opracowaniem wniosków oraz rekomendacji)

Przebieg szkolenia:

 1. Podstawy ewaluacji wewnątrzszkolnej w naszej placówce (4h z całą radą pedagogiczną)

a) cele ewaluacji jako ukierunkowanego gromadzenia i przetwarzania informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły;

b) wybór obszaru ewaluacji sprzyjającego zaspokajaniu priorytetowych potrzeb oraz wyzwań jakie stoją przed szkołą;

c) określenie celów, obszarów oraz sposobu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w danej placówce;

d) wykorzystanie ewaluacji jako elementu organizacji nowego nadzoru pedagogicznego.

     2.  Przygotowanie i wsparcie prowadzenia ewaluacji wewnątrzszkolnej (8h z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnej)

a) analiza wybranych priorytetów w kontekście programu rozwoju danej placówki oraz wymagań ustawowych zapisanych w prawie oświaty;

b) zespołowe planowanie priorytetów oraz zasad prowadzenia ewaluacji wewnątrzszkolnej oraz praktyczne zasady opracowywania narzędzi badawczych stosowanych w trakcie ewaluacji;

c) wybór narzędzi i procedur umożliwiających przeprowadzenie w optymalny sposób ewaluacji wewnątrzszkolnej:

- metody kwestionariuszowe (ankieta, kwestionariusz rozmowy);

- metody obserwacyjne (arkusz obserwacji, hospitacja);

- metody analizy dokumentów (wytwory pracy nauczyciela, uczniów);

- badania ilościowe (frekwencja);

     3. Przygotowanie prezentacji efektów oraz wniosków i rekomendacji wypracowanie w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej (4h z realizatorami ewaluacji wewnątrzszkolnej)

a) możliwa forma, treść i sposób prezentacji efektów pracy zespołów ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej;

b) podstawy wyboru i prezentacji niezbędnych treści- podsumowań, wniosków i rekomendacji, które powinny się znaleźć w ewaluacji;

c) opracowanie dokumentu i prezentacji wyników ewaluacji w wybranym obszarze.

Koszt całości wynosi 2800 PLN

Praca na rzecz szkoły w ramach projektu obejmuje:

a) spotkanie z radą pedagogiczną;

b) spotkanie z zespołem ewaluatorów wewnętrznym (poszerzonym, w miarę potrzeb o przedstawicieli dyrekcji);

c) praca z autorami dokumentów/ prezentacji podsumowania efektów ewaluacji wewnętrznej (przy pomocy łączy internetowych: poczta elektroniczna, Skype).

 

Efektywna pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szansą na rozwój szkół

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest zarówno do całych rad pedagogicznych jak i do wybranych grup nauczycieli i realizowane jest w trzech etapach:

 1. Spotkanie z całą radą pedagogiczną w celu określenia niezbędnych obszarów wsparcia oraz ustalenia zakresu i zasad pracy z wybranymi grupami nauczycieli
 2. Praca z wybranymi zespołami do spraw uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotycząca planowania i dokumentowania działań oraz wzmacniania kompetencji w zakresie pracy z określonymi uczniami (grupami uczniów), a także współpracy z ich rodzicami
 3. Praca z wybranymi zespołami do spraw uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotycząca monitorowania oraz dokumentowania zakresu oraz efektywności wsparcia udzielanego uczniom.

Cel szkolenia:

- dokonanie wspólnie z całą radą pedagogiczną analizy rozwiązań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej (Dz. U. nr 228 poz. 1487);

- wzmocnienie oraz rozwój kompetencji nauczycieli pracujących w zespołach ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- wyposażenie nauczycieli pracujących w zespołach ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przydatne narzędzia i procedury ułatwiające realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Przebieg szkolenia:

 1. Podstawy organizacji i zakres realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszej szkole (4h z całą radą pedgogiczną).

a) cele i zakres organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej (Dz. U. nr 228 poz. 1487);

b) katalog uczniów wymagających wspomagania w danej szkole oraz możliwości wsparcia dla nauczycieli;

c) zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za koordynację oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

d) podstawowe procedury oraz zasady dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potzrebach edukacyjnych.

     2.  Wsparcie zespołów nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (6h z osobami zajmującymi się jednorodnymi przypadkami + zagwarantowana pomoc on line)

a) analiza konkretnych przypadków od ogółu do szczegółu (omówienie cech charakterystycznych dla danej grupy, analiza rozpoznania dokonanego w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkole, wspólna analiza poszczególnych uczniów);

b) wspólne opracowanie zakresu dostosowania wymagań oraz różnicowania zadań wobec poszczególnych uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przećwiczenie wybranych;

c) wybór optymalnych metod pracy z poszczególnymi uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

d) uzgodnienie form pracy zespołowej w zakresie wspólnego oddziaływania na poszczególnych uczniów- podział kompetencji, zasady raportowania efektów, rozwiązywanie sytuacji krytycznych.

      3.  Zasady przygotowywania dokumentacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (4h z wszystkimi członkami zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

a) zakres niezbędnych zadań, procedur i dokumentów wynikających z rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej (Dz. U. nr 228 poz. 1487);

b) przykłady gotowych rozwiązań w zakresie procedur i dokumentacji;

c) zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi (poradnie, rodzice, organ prowadzący, instytucje specjalistyczne, organizacje pozarządowe).

Koszt i realizacja oferty:

Koszt całości wynosi 1500PLN za realizację modułów 1 i 3 oraz osobno 1000PLN za każdą grupę realizującą program modułu 2.

Praca na rzecz szkoły w ramach projektu obejmuje:

a) spotkanie z radą pedagogiczną oraz ogółem nauczycieli wchodzącym w skład zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) spotkanie z zespołami nauczycieli i specjalistów zajmujących się określonymi przypadkami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. dyslektycy, nadpobudliwi, niedostosowanie społeczne, szczególnie zdolni itd.);

c) praca z nauczycielami/specjalistami działającymi w ramach grup wymienionych w pkt. b przy pomocy łączy internetowych: poczta elektroniczna, Skype.